Skip to content
Amsterdam Beauty Centrum

Privacy policy

dutch-flag
Nederlands

Amsterdam Beauty Centrum (hierna ABC) slaat gebruikersinformatie van de formulieren, e-mails, overzichten en polls op op haar server zodat ABC overzicht houdt van de vragen en aankopen van onze klanten. ABC gebruikt deze informatie enkel om de service voor onze klanten te verbeteren.

ABC zal uw persoonlijke informatie niet verkopen, distribueren of leasen aan derde partijen, tenzij wij uw toestemming hebben of dit vereist is door de wet.

In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe ABC de gegeven informatie beschermt en gebruikt wanneer u de website bezoekt. ABC is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd wordt. Als ABC u vraagt bepaalde informatie te delen waardoor u geïdentificeerd kunt worden wanneer u de website gebruikt, kunt u er zeker van zijn dat dit enkel in overeenstemming met dit privacy beleid is. ABC kan dit beleid van tijd tot tijd veranderen door deze pagina te updaten.

Wat verzamelen wij?
ABC verzamelt informatie om er zeker van te zijn dat uw bezoek positief is en orders veilig, snel en gemakkelijk verlopen.
We kunnen de volgende informatie verzamelen:

  • Wanneer u een afspraak inplant verzamelt ABC de naam, contact informatie inclusief e-mail adres, factuur en verzend informatie om een afspraak in te kunnen plannen.

Hoe gebruiken wij uw informatie?
ABC vraagt informatie om uw behoeften te begrijpen u te voorzien van een betere service.

  • Interne documentatie. ABC kan de informatie gebruiken voor het verbeteren van producten en service.
  • Met uw toestemming zal ABC periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze interessant is voor u, naar het e-mail adres dat u heeft opgegeven. U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief in uw persoonlijke account instellingen.
  • Van tijd tot tijd zal ABC ook uw informatie gebruiken om contact te zoeken voor market onderzoek doeleinden. Wij kunnen contact zoeken via e-mail, telefoon of post. ABC kan de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Wees er bewust van dat ABC niet verantwoordelijk is voor informatie die u deelt door het gebruik van derde partijen zoals Facebook, Twitter, Instagram etc.

Hoe beveiligen wij uw informatie?
ABC is toegewijd aan het verzekeren dat uw informatie veilig is. Om ongeautoriseerde toegang of openbaring te voorkomen hebben wij passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de online verzamelde informatie te beschermen.

Wij zijn zuinig op uw informatie.
Wij zullen geen persoonlijke informatie verkopen aan derden wanneer wij hier geen toestemming voor hebben gekregen van u, tenzij wij bij wet verplicht zijn dit te doen.

uk-flag
English

Amsterdam Beauty Centrum (ABC) stores user information of the forms, e-mails, overviews and polls on our server for keeping an overview of the questions and purchases of our customers. ABC only uses this information to improve the service for our customers.

ABC will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or this is required by law.

This privacy policy explains how ABC protects and uses the information provided when you visit the website. ABC is determined to ensure that your privacy is protected. If ABC asks you to share certain information that identifies you when you use the website, you can be sure that this is only in accordance with this privacy policy. ABC may change this policy from time to time by updating this page.

What do we collect?
ABC collects information to ensure that your visit is positive and orders are safe, fast and easy. We can collect the following information:

  • When you create an appointment, ABC collects the name, contact information including e-mail address, invoice and shipping information to plan an appointment.

How do we use your information?
ABC requires information to understand your needs to provide you with a better service.

  • Internal documentation. ABC can use the information to improve products and service.
  • With your permission, ABC will periodically send promotional emails about new products, special offers or other information that we think is of interest to you, to the e-mail address you provided. You can always unsubscribe from the newsletter in your personal account settings.
  • From time to time, ABC will also use your information to seek contact for market research purposes. We can contact you by e-mail, telephone or mail. ABC can use the information to customize the website according to your interests.

Be aware that ABC is not responsible for information you share through the use of third parties such as Facebook, Twitter, Instagram etc.

How do we protect your information?
ABC is committed to ensuring that your information is safe. To prevent unauthorized access or disclosure, we have appropriate physical, electronic and managerial procedures to protect the information collected online.

We are careful with your information.
We will not sell personal information to third parties if we have not received permission from you, unless we are obliged by law to do so.

Amsterdam Beauty Center

Voor hem & haar

Een standaardbehandeling bij Amsterdam Beauty Centrum is verre van standaard. De persoonlijke benadering, het deskundige advies, de professionele aanpak, de verwenservice en de effectieve behandelingen van Amsterdam Beauty Centrum maken van elk bezoek aan ons een bijzondere en complete belevenis. U voelt zich goed en ziet er goed uit. Amsterdam Beauty Centrum is gevestigd in het centrum van Amsterdam op de grens met Amsterdam West.

Amsterdam Beauty Centrum®
Rozengracht 215
1016 LZ Amsterdam
020 330 3120

logo-abc-powered@2x

Rozengracht 215
1016 LZ Amsterdam
Nederland
Bel: +31 20 792 0157
Stuur ons een e-mail ›

Walter-Kolb-Strasse 16
Frankfurt am Main
Duitsland
Bel: +49 69 96 37 63 05
Stuur ons een e-mail ›

Blijf op de hoogte

Meld je aan en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Afmelden is mogelijk via de nieuwsbrief.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll To Top